Algemene Voorwaarden

  • Home
  • /
  • Algemene Voorwaarden

Algemene VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In deze 3D tuinontwerp algemene voorwaarden (algemene consumentenvoorwaarden) wordt verstaan onder:
De ondernemer: De ondernemer, natuurlijk of rechtspersoon, die navolgend genoemde werkzaamheden aanbiedt en uitvoert.
Werkzaamheden:
Het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor- of in samenhang met de aanleg en/of onderhoud van tuinen en dergelijke voor zowel binnen als buiten.
Het leveren van benodigde levende of dode materialen voor genoemde werkzaamheden.
Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.
Materialen:
a. Levende materialen: producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen; Zand, grond, teelaarde en compost.
b. Dode materialen: Alle overige producten en materialen welke binnen het vakgebied van de ondernemer vallen.
Consument: Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met ondernemer.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat de ondernemer doet en op alle overeenkomsten die tussen ondernemer en consument worden gesloten.

ARTIKEL 3 – HET AANBOD / DE OFFERTE
1. Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft de ondernemer de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de consument de plicht ondernemer deze informatie te verstrekken.
2. De ondernemer brengt het aanbod bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch uit.
3. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na offertedatum, tenzij uit de offerte anders blijkt.
4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren diensten op basis van de in het eerste lid door de consument aan de ondernemer verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
5. Het aanbod vermeldt het tijdsbestek voor voltooiing van de opdracht, echter is dit afhankelijk van de betrokkenheid van de consument.
6. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de opdracht en eventueel aanverwante zaken zoals bemiddeling in materiaal of aanleg. Vermelde eindprijzen zijn altijd inclusief BTW.
7. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de betalingsvoorwaarden.
8. Het aanbod gaat − schriftelijk dan wel elektronisch − vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.
9. De ondernemer behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, het intellectuele eigendom voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen.
Het is de consument verboden materiaal van de ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen.

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. Deze aanvaarding geschiedt bij voorkeur schriftelijk. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer een elektronische bevestiging naar de consument.
2. Na wijzigingen in de offerte zal een nieuwe offerte worden uitgebracht.
3. De aanvaarding van de offerte wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan, indien en op het moment dat de consument er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.
4. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden de ondernemer niet.

ARTIKEL 5 – DE PRIJS EN DE PRIJSWIJZIGINGEN
Alle bedragen en prijzen, genoemd in offertes en overeenkomsten, zijn inclusief BTW. De tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien kunnen worden doorberekend aan de consument.

ARTIKEL 6 – DE AFLEVERING / DE LEVERTIJD
Onder voltooiing van de opdracht wordt verstaan de feitelijke aanlevering aan de consument van een compleet legplan en bestek. Waarmee de consument zelf, met derden of door bemiddeling van Hippetuinen en tuin kan aanleggen.
a. Bestek, een stukslijst van de benodigde materialen om het ontwerp zoals aangeleverd uit te voeren.
b. Legplan, een schaaltekening van het uiteindelijke ontwerp waarmee de consument zelf, of met derden, de tuin kan aanleggen.

ARTIKEL 7 –DIENSTEN EN GOEDEREN DOOR DERDEN
1. De ondernemer kan wel bemiddelen in de levering van materialen maar is geen leverancier van materialen en kan derhalve nooit verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele gebreken van het geleverde materiaal. De eventuele afhandeling zal via de algemene voorwaarden van de leverancier naar keuze lopen. De leverancier naar keuze is afhankelijk van regio en materiaalvoorkeur van de consument. De consument zal zelf het geleverde materiaal moeten controleren op juistheid of gebreken en dit direct melden bij de leverancier. Reclamatie kan in geen geval na verwerking, verwerken is accepteren.
2. De ondernemer kan wel bemiddelen bij het uitvoeren van de aanleg maar is zelf geen uitvoerder en derhalve nooit verantwoordelijk voor schade door de uitvoerder. Tevens is de ondernemer nooit verantwoordelijk voor gebreken van het werk uitgevoerd.

ARTIKEL 8 – DE BETALING
1. Alle werkzaamheden welke door de ondernemer geschieden, worden – voor zover deze geen onderdeel vormen van een overeengekomen aanneemsom en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen – in rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.
2. Betaling vindt plaats in een gegarandeerd en door ondernemer geaccepteerd betaalmiddel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Facturen dienen te zijn betaald binnen 14 dagen na factuurdatum.
4. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de consument betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
5. De betaling moet plaatsvinden op de wijze zoals opgenomen in de offerte

ARTIKEL 9 – NIET-TIJDIGE BETALING
1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Dit verzuim wordt niet opgeheven doordat de ondernemer na het verstrijken van die termijn een laatste betalingsherinnering zendt en (daarmee) de opdrachtgever alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze herinnering te betalen.
2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
3. Bij niet-tijdige betaling heeft de ondernemer het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten.
4. Alle redelijke kosten, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling, komen ten laste van de consument.

ARTIKEL 10 – EIGENDOMSVOORBEHOUD EN -OVERDRACHT
Alle geleverde zaken voor zover niet aard- of nagelvast verbonden, blijven eigendom van de
ondernemer, zolang deze niet, dan wel niet geheel zijn betaald.

ARTIKEL 11 – KLACHTEN
Klachten over de uitvoering van de opdracht moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer tijdig nadat de consument de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest.

Bewaren

Bewaren

Bewaren